EN . .

Ochrana osobních údajů - informace pro čtenáře

Informace se týkají toho, jak knihovna nakládá s vašimi osobními údaji a k čemu je využívá.
Knihovna zpracovává pouze osobní údaje poskytované čtenářem dobrovolně.
Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním osobních údajů, může užívat pouze služeb, které jsou poskytovány anonymně.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaje o každém čtenáři shromažďujeme z toho důvodu, že některé služby může knihovna poskytovat pouze konkrétnímu člověku, a proto potřebuje znát základní osobní údaje (příjmení, jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště). Tyto údaje uvádí čtenář do přihlášky při registraci do knihovny. U dítěte do 15 let stejné údaje shromažďujeme i o jeho zákonném zástupci. Další údaje, které čtenář do přihlášky uvádí, jsou nepovinné údaje a záleží na každém, zda je uvede (číslo mobilu a email). Tyto údaje knihovna využívá pro snazší kontakt se čtenářem (např. pro informování o stavu čtenářského konta, splněných rezervacích nebo o neprodloužení výpůjčky atp.). Kontaktní adresu čtenáře využíváme, pokud je nutné jej upomenout o nevrácené výpůjčky. Mezi nepovinné údaje patří také obecné informace o tom, zda je čtenář student, pracující nebo důchodce, které pak knihovna využívá ke statistickému zpracování.

Další údaje: Knihovna uchovává historii výpůjček pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii, pro případ řešení sporných situací atp. K uchovávání historie výpůjček dává čtenář souhlas při registraci. V případě, že si čtenář nepřeje historii výpůjček uchovávat, může požádat o její smazání osobně v knihovně (s výjimkou historie mladší než 3 měsíce od ukončení výpůjčky). Po letitých zkušenostech doporučujeme čtenářům dát souhlas s vedením historie výpůjček. Snadno Vám pak vaše knihovnice/knihovník vyhledá, jakou knihu jste před časem četli, kdo jí napsal a případně doporučí podobné knihy. Studenti mají přehled o četbě, kterou snadno doloží do školy.

Jak dlouho uchovává knihovna osobní údaje?

Údaje uchováváme po dobu platnosti čtenářského průkazu. Jakmile čtenář projeví písemně přání dále nebýt registrovaným čtenářem a nemá vůči knihovně dluh/ pohledávku osobní údaje se likvidují. Osobní údaje čtenáře likviduje knihovna i bez žádosti čtenáře, pokud od posledního registračního období uplynul jeden rok, a čtenář nemá vůči knihovně žádné závazky.

Jakým způsobem se uchovávají a jak se likvidují?

Osobní údaje čtenáře zaznamenané v listinné podobě se likvidují skartací. Osobní údaje zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním základních a dalších (nepovinných) údajů. Údaje o výpůjčkách jsou anonymizovány (což znamená, že smažeme všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit).

Kde své údaje najdete?

Náhled na osobní údaje, které knihovna o čtenáři uchovává, nabízí on-line čtenářské konto, které je dostupné každému čtenáři po přihlášení (uživatelské jméno, heslo) na webových stránkách knihovny www.cbvk.cz. Čtenářské konto nabízí výpis údajů o osobě (identifikační a kontaktní údaje) a také přehled aktuálních výpůjček a historii výpůjček od začátku registrace, informace o zadaných rezervacích, případně další informace. Údaje (mobil, email a kontaktní adresu) si čtenář může v kontě změnit sám, ostatní údaje je možné změnit při osobní návštěvě knihovny.

V případě jakýchkoli dotazů k této problematice se obracejte na . Podrobnější informace najdete na webových stránkách knihovny v sekci „pro čtenáře“.

Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle směrnice EU*, Knihovního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů. Úplnou informaci o ochraně osobních údajů, využívaných Jihočeskou vědeckou knihovnou nabízí zájemcům Knihovní řád, který je čtenářům k dispozici u pultu a na www.cbvk.cz.* NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) = zkratka GDPR.

Poslední změna stránky: 20.05.2018 v 11.21
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 17340 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 16055 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 3509 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 22331 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 65033 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 1308 her. Zobrazit v katalogu.